Selecteer een pagina

SIR HUDSON LOWE OVER NAPOLEON IN FRANS EN NEDERLANDS.

“Mémorial de Sir Hudson Lowe, relatif à la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène / Gedenkschrift van Sir Hudson Lowe betrekkelijk de gevangenschap van Napoleon op St Helena”

Dit jaar is het precies 200 jaar geleden dat Napoleon (1769-1821) werd verslagen bij Waterloo. Napoleon werd door de Engelse regering verbannen naar Sint Helena, een afgelegen eilandje in het Zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan. Hij stierf daar in 1821. Algemeen wordt aangenomen dat hij stierf aan maagkanker. De hoge dosis arsenicum die later in zijn haar werd aangetroffen, is verklaarbaar omdat arsenicum destijds ook vaak bij maagklachten werd voorgeschreven. Het lichaam van Napoleon werd later overgebracht naar een praalgraf in Parijs.

Sir Hudson Lowe (1769-1844) was gouverneur van St Helena en fungeerde als de ‘gevangenbewaarder’ van Napoleon. Lowe leefde zijn orders uit Engeland strikt na, wat hem en Engeland op veel kritiek kwam te staan. Zo probeerde Lowe de verblijfkosten op Napoleon te verhalen en kreeg hij zo weinig brandhout dat hij gedwongen was om zijn meubels te verbranden. Volgens de Duke of Wellington was Lowe “a very bad choice (…). He was a stupid man, he knew nothing at all of the world, and like all men who knew nothing of the world, he was suspicious and jealous”. Het strenge (bijna) huisarrest van Napoleon zou hebben bijgedragen aan zijn dood.

 

SIR HUDSON LOWE ABOUT NAPOLEON IN FRENCH AND DUTCH-1

 

SIR HUDSON LOWE ABOUT NAPOLEON IN FRENCH AND DUTCH-2

 

Bij hun eerste ontmoeting schrok Napoleon van het uiterlijk van Lowe, maar nam zich voor hem daar niet op te beoordelen. Na zes ontmoetingen wilde Napoleon hem echter niet meer zien. In zijn ‘Memoirs of Sir Hudson Lowe regarding the captivity of Napoleon on St Helena’ probeerde Lowe zich te verdedigen tegen de beschuldigingen van de lijfarts van Napoleon (Dr. Barry O’Meara, Napoleon in Exile; or A Voice From St. Helena). Later kwam echter uit dat de echte schrijvers van deze Memoirs twee Fransen waren: Léon-Jérôme Vidal (1797-1873) en Alphonse Signol (1800-1830). Signol was een bekende schrijver en vrijmetselaar. In 1829 protesteerde hij fel tegen het voorgenomen verbod op duels. In 1830 stierf hij zelf bij een duel.

 

SIR HUDSON LOWE ABOUT NAPOLEON IN FRENCH AND DUTCH-5

 

SIR HUDSON LOWE ABOUT NAPOLEON IN FRENCH AND DUTCH-6

 

De ‘echte’ memoirs van Lowe werden in 1853 gepubliceerd door William Forsyth in 1853: ‘History of the captivity of Napoleon at St.-Helena; from the letters and journals of the late lieut. gen. sir Hudson Lowe, and official documents not before made public’.

N.B.
De handgeschreven tekst op het voorblad van het Mémorial verwijst naar: Revue des Deux Mondes – 1855 – tome 9, Sir Hudson Lowe et ses Mémoires sur la Captivité de Sainte-Heléne, par M. L. de VIEL-CASTEL. Blz. 292-339.

 

SIR HUDSON LOWE ABOUT NAPOLEON IN FRENCH AND DUTCH-3

 

Mémorial de Sir Hudson Lowe, relatif à la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène, H. T’Arlier, Bruxelles, 1830, afmetingen 19,5 x 12 cm. Gedenkschrift van Sir Hudson Lowe betrekkelijk de gevangenschap van Napoleon op St Helena, Den Haag, J. Immerzeel Junior, 1830, afmetingen 23 x 14 cm. Prijs op aanvraag

 

SIR HUDSON LOWE ON NAPOLEON IN FRENCH AND DUTCH.

This year it is exactly 200 years ago that Napoleon (1769-1821) was defeated at Waterloo. Napoleon was exiled to Saint Helena by the English government. It is a remote island in the southern part of the Atlantic Ocean. He died there in 1821. It is generally assumed that he died of stomach cancer. The high dose arsenic which later was found in his hair, is explainable because arsenic was also prescribed when a stomach was upset. The body of Napoleon was later transferred to a mausoleum in Paris.

Sir Hudson Lowe (1769-1844) was Governor of St Helena and was in that position the ‘prison guard’ of Napoleon. Lowe followed the strict orders from England, what caused a lot of criticism. Lowe tried for instance to recover the expenses of his stay on Napoleon and he got so little fire wood that he was forced to burn his furniture. According to the Duke of Wellington Lowe was “a very bad choice (…). He was a stupid man, he knew nothing at all of the world, and like all men who knew nothing of the world, he was suspicious and jealous”. The strict (almost) house arrest of Napoleon should have contributed to his death.

At their first meeting Napoleon was shocked by the appearance of Lowe, but wanted not to judge him on that. However, after six meetings Napoleon refused to see him any longer. In his ‘ Memoirs of Sir Hudson Lowe regarding the captivity of Napoleon on St Helena ‘ Lowe tried to defend itself against the accusations of the court physician of Napoleon (Dr. Barry O’Meara, Napoleon in Exile; or A Voice From St. Helena). Later, however, that the real writers of these Memoirs were two French: Léon-Jérôme Vidal (1797-1873) and Alphonse Signol (1800-1830). Signol was a well-known writer and Freemason. In 1829 he protested vehemently against the proposed ban on duels. In 1830 he died in a duel.

The ‘real’ memoirs of Lowe were published in 1853 by William Forsyth in 1853: ‘History of the captivity of Napoleon at St. Helena; from the letters and journals of the late Lieut. Gen. sir Hudson Lowe, and official documents not before made public.”

Note
The handwritten text on the cover page of the Mémorial refers to: Revue des Deux Mondes-1855-tome 9, Sir Hudson Lowe et ses Mémoires sur la Captivité de Sainte-Heléne, par m. l. de VIEL-CASTEL. P. 292-339.

Mémorial de Sir Hudson Lowe, relatif à la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène, H. T’Arlier, Bruxelles, 1830, dimensions 19,5 x 12 cm. Gedenkschrift van Sir Hudson Lowe betrekkelijk de gevangenschap van Napoleon op St Helena, Den Haag, J. Immerzeel Junior, 1830, dimensions 23 x 14 cm. Price on request

 

SIR HUDSON LOWE ABOUT NAPOLEON IN FRENCH AND DUTCH-7

 

SIR HUDSON LOWE ABOUT NAPOLEON IN FRENCH AND DUTCH-4